Otisk

Česky

Tento dokument obsahuje Všeobecné podmínky používání Stránek. Cílem dokumentu je definovat, jakým způsobem a za jakých podmínek mohou Uživatelé Stránky používat, a upřesňuje, jak uvádí další odstavec, že Uživatel musí respektovat tyto Všeobecné podmínky.
4.1. Souhlas
C automobil Import s.r.o. poskytne Uživateli Prvky a Uživatel se zavazuje respektovat tyto Všeobecné podmínky. C automobil Import s.r.o. doporučuje Uživateli pravidelně se seznamovat s poslední platnou verzí Všeobecných podmínek. Poskytnutím souhlasu se rozumí již samotná konzultace Prvků. Každá konzultace Prvků předpokládá souhlas s Všeobecnými podmínkami v platném znění.

4.2. Úpravy
C automobil Import s.r.o. si mimo to vyhrazuje právo kdykoliv a bez předchozího oznámení změnit obsah Stránek a/nebo Všeobecných podmínek používání. Tyto změny jsou pro Uživatele závazné a Uživatel je povinen aktuální znění podmínek pravidelně sledovat před každým připojením ke Stránkám. Veškeré změny vstupují v platnost jejich uveřejněním na Stránkách a bez dalšího nabývají účinnosti pro probíhající nebo budoucí připojení na Stránky. Souhlas Uživatele s Všeobecnými podmínkami užití v platném znění je považován za platný pro každou novou konzultaci.

Prvky na Stránkách jsou přístupné prostřednictvím internetové sítě.

Všechny náklady spojené se zajištěním přístupu k Prvkům, tj. zejména náklady na zařízení, programové vybavení nebo přístup k Internetu, hradí a zajišťuje Uživatel. Ten je také zodpovědný za správné fungování svého informačního vybavení i internetového připojení.
Uživatel prohlašuje, že si je vědom charakteristik a omezení Internetu a zná povahu internetové sítě, především pak její technické vlastnosti, čas odezvy při prohlížení, získávání nebo přenášení informací, rizika plynoucí z přerušení spojení a obecně rizika plynoucí z jakéhokoliv připojení k internetové síti a přenosu dat. Pro zajištění kvalitního přístupu k Prvkům zavádí společnosti C Automobil Import s.r.o. Import s.r.o všechna dostupná a přiměřená opatření, nicméně neplynou pro ni z toho žádné závazky.

yto stránky vytváří a provozuje společnost C Automobil Import s.r.o., se sídlem Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, Praha 4 – Nusle

Provozovatel:
C Automobil Import s.r.o.
Hvězdova 1716/2b
140 78 Praha
Česká republika

V případě modifikací, zastavení nebo přerušení funkčnosti Stránek a/nebo přístupu k Prvkům nepřebírá C Automobil Import s.r.o. odpovědnost za jakékoliv skutečnosti z tohoto vyplývající. C Automobil Import s.r.o. nemůže v žádném případě převzít odpovědnost za spolehlivost přenosu dat, rychlost přístupu, za případná omezení přístupu k internetové síti nebo k sítím, které jsou na ni napojeny. C Automobil Import s.r.o. nenese odpovědnost za přerušení funkčnosti přístupových sítí k Prvkům, celkovou nebo částečnou nedostupnost Prvků, způsobenou telekomunikačním operátorem, za chybu v přenosu nebo problémy spojené s bezpečností přenosu dat, za vadu na přijímačích nebo telefonních linkách Uživatele.

C Automobil Import s.r.o.  může omezit přístup k Prvkům z důvodu provádění údržby. Omezení přístupu bude oznámeno na úvodní stránce nebo jiným odpovídajícím způsobem. Toto přerušení nezakládá na žádných odpovědnostních závazcích C Automobil Import s.r.o. a nezakládá na právu na jakékoliv odškodnění. P Automobil Import s.r.o. nenese v žádném případě odpovědnost za přímé ani nepřímé škody vzniklé v souvislosti s používáním Stránek a/nebo jejich Prvků. Jmenovitě se jedná především o materiální, obchodní, morální a finanční újmy včetně ztráty zisku, ztráty dat nebo programového vybavení.
V případě, že obchodní sdělení zašle na osobní adresu internetového uživatele obchodní zástupce značky Citroën je za zaslané sdělení plně odpovědný obchodní zástupce, nikoliv C Automobil Import s.r.o. 

Prvky, které jsou na stránkách uvedeny, vycházejí z technických charakteristik známých v okamžiku zveřejnění nebo aktualizace jednotlivých stránek na Stránkách.
Produkty, tak jak jsou představeny na těchto stránkách, jsou určeny pro český trh, pro ostatní země se mohou lišit nebo nemusejí být k dispozici.

Obsah jednotlivých Prvků na Stránkách má ve všech případech pouze informativní charakter a není smluvním dokumentem. V
Veškeré ceny, údaje a vyobrazení jsou nezávazné a mají pouze informativní charakter. Všechny uvedené informace mají charakter obchodního sdělení a nejsou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Všechny uvedené ceny jsou minimální doporučené ceny a nejsou pro C Automobil Import s.r.o. závazné.

Pro přístup k některým prvkům je potřebná registrace Uživatele  vyplněním následujících osobních údajů: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, heslo. Registrace uživatele umožňuje správci Stránek identifikovat uživatele a ověřit, že se jedná o Uživatele ze skupiny, pro kterou jsou Stránky určeny. Pro tento účel se Uživatel zavazuje vyplnit do registračního formuláře pravdivé a úplné údaje. Společnost C automobil Import s.r.o. má právo odmítnout Uživateli přístup na Stránky, pokud Uživatel neposkytl pravdivé a úplné informace, případně pokud nesplnil jiné všeobecné podmínky užití Stránek. Uživatel uděluje svůj výslovný souhlas k tomu, aby osobní údaje, které Uživatel v souvislosti s používáním Stránek poskytne Provozovateli, byly využity pouze za účelem udržování vztahu s Uživatelem a aktivit týkajících se Stránek.
V souladu s platnými právními předpisy se C automobil Import s.r.o. zavazuje nepoužívat osobní údaje Uživatele k jiným účelům, než je uvedeno v těchto Všeobecných podmínkách užití. C automobil Import s.r.o.se dále zavazuje nepřistoupit ke zpracování osobních údajů, které by bylo v rozporu s výše uvedenými účely, a nezveřejňovat, neposkytnout ani nepředávat informace týkající se Uživatele bez jeho předchozího souhlasu.
Uživatel má v souladu s platnými právními předpisy právo přístupu, změny nebo zrušení osobních údajů, které se ho týkají. Toto právo může uplatnit na adrese Provozovatele, či na e-mailu: lenka.martinova@c-automobil-import.cz Odesláním řádně vyplněného registračního formuláře dává Uživatel společnosti C automobil Import s.r.o., jakožto správci, a dalším třetím osobám určeným správcem, jakožto zpracovatelům, výslovný a dobrovolný souhlas se zpracováním ve formuláři poskytnutých údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“), jakož i za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, a to za účelem poskytování informací o dalších akcích, službách a produktech značky Citroën v ČR. Tento souhlas Uživatel uděluje na dobu 5 let. Uživatel je seznámen s právem přístupu k jeho osobním údajům, právem na opravu osobních údajů, právy podle § 21 ZOOÚ, jakož i s právem tento souhlas kdykoliv odvolat formou písemné informace zaslané na adresu společnosti C automobil Import s.r.o.
C automobil Import s.r.o.se dále zavazuje nepřistoupit ke zpracování osobních údajů, které by bylo v rozporu s výše uvedenými účely, a nezveřejňovat, neposkytnout ani nepředávat informace týkající se Uživatele bez jeho předchozího souhlasu.

V rámci svých aktivit může společnosti C automobil Import s.r.o. poskytnout osobní údaje týkající se Uživatele subjektům v jiné zemi, ale pouze za účelem, za jakým byly původně získány nebo k němuž Uživatel dal svůj výslovný souhlas. Společnost C automobil Import s.r.o. přijme všechna opatření, aby nedošlo k poškození zájmů Uživatele.
Společnost C automobil Import s.r.o. se zavazuje zavést náležitá technická a organizační opatření, kterými ochrání osobní údaje proti zničení, neoprávněnému použití, ztrátě, poškození, úniku nebo neoprávněnému přístupu.
C automobil Import s.r.o. se zavazuje uchovávat osobní údaje pouze po dobu potřebnou k realizaci účelu, za jakým byly získány nebo zpracovány.
C automobil Import s.r.o může být mít povinnost poskytnout veškeré informace týkající se Uživatele v souladu s právním řádem České republiky nebo na základě žádosti soudu či orgánu veřejné moci.

Stránky využívají systém cookies. Uživatel bere na vědomí, že během návštěvy Stránek může internetový prohlížeč automaticky uložit cookies do jeho počítače.

Cookies jsou soubory, které server pošle prohlížeči a ten je uloží na pevný disk počítače. Usnadňují navigaci na stránkách a slouží k vypracování statistik návštěvnosti.
Cookies v žádném případě neobsahují jmenovité informace.
Uživatel může posílání cookies zakázat změnou parametrů nastavení ve svém internetovém prohlížeči.

Internetové stránky, které obsahují hypertextový odkaz na Stránky, nepodléhají kontrole ze strany C Automobil Import s.r.o. 
C Automobil Import s.r.o. tudíž nepřebírá zodpovědnost za funkčnost, obsah, reklamu, výrobky nebo služby nabízené na těchto stránkách nebo jejich prostřednictvím.
Odpovědnost za jejich používání nese Uživatel.

 

Společnost C Automobil Import s.r.o. zveřejňuje Stránky a informace na nich obsažené, aby poskytovaly informace o svých činnostech a o produktech značky Citroën. Uživatel smí Stránky prohlížet pouze a jenom za účelem získání informací o produktech a službách značky Citroën. Uživatel se zavazuje jednat v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami, zejména pak nečinit ničeho proti zájmům společnosti C Automobil Import s.r.o. Uživatel se zavazuje používat Stránky v souladu s platnou českou i mezinárodní legislativou a nezobrazovat, nestahovat, nezasílat a nepředávat žádný obsah:
- podněcující násilí, odporující dobrým mravům, urážlivé povahy, nerespektující rovnoprávnost pohlaví, ohrožující ochranu a mravní výchovu dětí a mládeže a to zejména vytvářením a distribucí zpráv násilné nebo obscénní povahy, nerespektující lidskou důstojnost;
- vybízející k účasti na kriminální činnosti;
- podněcující ke konzumaci zakázaných látek;
- (potenciálně) vybízející k politické, náboženské, rasové a národnostní nesnášenlivosti;
- je ilegální, škodlivý, výhružný, lživý, hanlivý, urážlivý, vulgární, obscénní, ohrožující osobní život a cítění třetích osob;
- zneužívající jméno nebo titul Uživatele, čímž uvádí jiného Uživatele v omyl;
- v obecné rovině porušující práva třetích osob, výrobní tajemství, profesní tajemství, důvěrnost informací, značku, patentové právo a právo o ochraně fyzického a duševního vlastnictví, informací a chráněného obsahu;
- obsahující informační viry nebo jiné kódy či programy, které byly sestrojeny za účelem přerušení, zničení nebo omezení funkčnosti programového vybavení, počítače nebo telekomunikačních prostředků.

Uživatel se zavazuje:
- pravidelně se seznamovat s platným zněním Všeobecných podmínek a respektovat je,
- neshromažďovat a neuchovávat osobní údaje jiných Uživatelů,
- žádným způsobem neobtěžovat jiné Uživatele,
- nenarušovat fungování Stránek.

Pokud Uživatel nevysloví souhlas s Všeobecnými podmínkami, může mu být přístup na Stránky automaticky zablokován. Za následky zablokování Stránek, újmy nebo poškození zájmů Uživatele nenese v tomto případě C Automobil Import s.r.o. žádnou právní odpovědnost. 

 

Na používání Stránek neexistuje žádný nárok. C Automobil Import s.r.o. Uživateli neposkytuje žádnou výslovnou ani implicitní záruku na používání Stránek a Prvků, ani na jejich dostupnost – příležitostnou, okamžitou, spolehlivou a využitelnou.
Stejně tak C Automobil Import s.r.o. nezaručuje, že Prvky budou odpovídat požadavkům Uživatele.
Tyto Stránky byly vytvořeny výlučně s cílem informovat Uživatele o výrobcích a službách, jež nabízí C Automobil Import s.r.o., a proto jakékoliv obchodní využití uvedených dat je bez předchozího písemného souhlasu C Automobil Import s.r.o. vyloučeno.

Návštěva a používání Stránek a Prvků jsou prováděny na odpovědnost Uživatele. Uživatel nese odpovědnost za veškeré škody, které by C Automobil Import s.r.o. vznikly z důvodu používání Stránek a Prvků způsobem, který není v souladu s platnými právními předpisy a těmito Všeobecnými podmínkami užití.

 

Stránky a Všeobecné podmínky používání se řídí českým právním řádem.
Všechny spory, vyplývající z interpretace a/nebo uplatňování uvedených Všeobecných podmínek, by měly být prvotně řešeny smírnou cestou.
V případě selhání smírného řešení budou spory vyplývající z těchto Všeobecných podmínek rozhodovány příslušnými soudy v Praze.

UŽITEČNÉ APLIKACE

PLUG-IN
Abyste mohli využívat multimediální zdroje, které jsou na Stránkách k dispozici, doporučujeme Vám stáhnout si do svého prohlížeče zdarma příslušný plug-in (plug-in: doplňkový modul, který rozšiřuje funkčnost internetového prohlížeče).

Adobe Flash Player: pro některé typy animací, www.adobe.com.
Realplayer: pro přehrávání videa.
Internet Explorer: doporučená verze IE 9 a vyšší (www.microsoft.com).
Firefox Mozilla: doporučená verze 20.0 a vyšší.
Cult 3D (pro 3D pohledy v showroomu), www.cult3d.com.
Acrobat reader: pro zobrazení katalogů (zejména ty, jež jsou přímo vloženy v posledních verzích prohlížečů)

Scroll